Словник термінів з управління проєктами PMI

Слов­ник тер­мінів з управ­ління проєк­тами PMI про­понує чіткі та стислі визна­чення майже 200 тер­мінів, що часто вико­ристо­вуються в цій профе­сії.
Для всіх, хто займа­ється управ­лінням проєк­тами, програ­мами та портфе­лями, Слов­ник є важ­ливим ресур­сом для сприяння розумінню та послідовному використанню термінології. Використання стандартизованої мови сприяє кращому спілкуванню між проєктними командами та є важливою складовою будь-якої професії.
Визначення в Словнику були розроблені експертами-волонтерами, а комітети зі стандартів PMI уповноважені використовувати терміни Словника без змін.
Англійська версія 3.2 містить численні переглянуті терміни на основі запитів засновницьких комітетів стандартів 2017 року. Українська версія 3.3 містить переглянуті терміни для узгодження з перекладом Настанови PMBOK® (сьоме видання).
Матеріали, які доступні на цій сторінці, є власністю PMI та розповсюджуються при виконанні наступних умов: Terms of use та Privacy.

А | Б | В | Д | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ш

А

Активи Процесів Організації (Organizational Process Assets)Плани, процеси, політики, процедури та бази знань, які є специфічними для організації-виконавця та використовуються нею.
Аналіз Відхилень (Variance Analysis)Техніка визначення причини та ступеня різниці між базовим планом та фактичним виконанням робіт. Див. також відхилення вартості (CV), відхилення розкладу (SV) та відхилення по завершенні (VAC).
Аналіз Дерева Рішень (Decision Tree Analysis)Техніка графічного зображення та обчислення з метою оцінки наслідків комбінації декількох варіантів в умовах невизначеності.
Аналіз Мережі Розкладу (Schedule Network Analysis)Техніка для визначення раннього та пізнього початку, а також раннього та пізнього завершення для незакінчених частин операцій проєкту. Див. також ранній початок, раннє завершення, пізній початок, пізнє завершення.
Аналіз Методом S-Подібної Кривої (S-Curve Analysis)Техніка відображення тенденцій ефективності шляхом побудови графіку сукупних витрат протягом певного періоду часу.
Аналіз Моделі Розкладу (Schedule Model Analysis)Процес дослідження та аналізу результату моделювання розкладу з метою його оптимізації. Див. також модель розкладу.
Аналіз Сценаріїв «Що, Якщо» (What-If Scenario Analysis)Процес оцінки сценаріїв з метою прогнозування їх впливу на цілі проєкту.
Апетит До Ризику (Risk Appetite)Ступінь невизначеності, яка є прийнятною для особи чи організації задля отримання винагороди. Див. також поріг ризику та толерантність до ризику.

Б

Базова Вартість (Cost Baseline)Схвалена версія оцінки вартості пакету робіт та резерву на реагування, яка може бути змінена шляхом формального процесу контролю за змінами, та використовується як зразок для порівняння фактичних результатів. Див. також базовий план, базовий план вимірювання виконання, базовий розклад та базовий обсяг.
Базовий Обсяг (Scope Baseline)Схвалена версія викладу опису проєкту, ієрархічної структури робіт (WBS) та пов’язаного з нею словника ієрархічної структури робіт, яка може бути змінена шляхом формального процесу контролю за змінами та використовується як зразок для порівняння фактичних результатів. Див. також базовий план, базова вартість, базовий план вимірювання виконання та базовий розклад.
Базовий План Вимірювання Виконання (Performance Measurement Baseline)Інтегровані базові обсяг, розклад та вартість, які використовують для порівняння з метою управління, вимірювання та контролю виконання проєкту. Див. також базовий план, базова вартість, базовий розклад, базовий обсяг.
Базовий Розклад (Schedule Baseline)Схвалена версія моделі розкладу, яка може бути змінена шляхом формального процесу контролю за змінами, та використовується як зразок для порівняння фактичних результатів. Див. також базовий план, базова вартість, базовий план вимірювання виконання та базовий обсяг.
Балансування Портфеля (Portfolio Balancing)Процес оптимізації поєднання складових частин портфеля відповідно до стратегічних цілей організації.
Бюджет По Завершенню (BAC, Budget At Completion)Сума всіх бюджетів, визначених для робіт, що мають бути виконані. Див. також фактична вартість (AC), здобута цінність (EV), оцінка по завершенні (EAC), оцінка до завершення (ETC) та запланована цінність (PV).
Бюджет Проєкту (Project Budget)Сума оцінок вартостей пакетів робіт, резерву на реагування та управлінського резерву. Див. також резерв на реагування та управлінський резерв.

В

Виклад Обсягу Проєкту (Project Scope Statement)Опис обсягу проєкту, основних доробків, припущень та обмежень.
Використання Ризику (Risk Exploiting)Стратегія реагування на відомий ризик, яка передбачає гарантування настання цієї нагоди. Див. також прийняття ризику, уникнення ризику, посилення ризику, пом’якшення ризику, розподіл ризику та передача ризику.
Випередження (Lead)Кількість часу, на яку послідовну операцію можна прискорити завдяки попередній операції. Див. також затримка.
Виправлення Дефекту (Defect Repair)Операція, спрямована на модифікацію невідповідного продукту чи компонента продукту.
Вирівнювання Ресурсів (Resource Leveling)Техніка оптимізації ресурсів, яка передбачає коригування розкладу проєкту для оптимізації розподілу ресурсів, що може вплинути на критичний шлях. Див. також згладжування ресурсів та техніка оптимізації ресурсів.
Відсоток Завершення (Percent Complete)Оцінка, виражена відсотком виконання операції або компонента ієрархічної структури робіт.
Відхилення Вартості (CV, Cost Variance)Сума дефіциту або профіциту бюджету у заданий момент у часі, що обчислюють як різницю між здобутою цінністю (EV) і фактичною вартістю (AC). Див. також відхилення розкладу (SV).
Відхилення По Завершенню (VAC, Variance At Completion)Проєкція суми дефіциту чи профіциту бюджету, що обчислюють як різницю між бюджетом по завершенні (BAC) та оцінкою по завершенні (EAC). Див. також бюджет по завершенні (BAC), відхилення вартості (CV), оцінка по завершенні (EAC) та аналіз відхилень.
Відхилення Розкладу (SV, Schedule Variance)Показник ефективності виконання розкладу, що обчислюють як різницю між здобутою цінністю (EV) та запланованою цінністю (PV). Див. також відхилення вартості (CV).
Вільний Резерв (Free Float)Кількість часу, на яку операція в розкладі може бути відтермінована без відтермінування раннього початку будь-якої з послідовних операцій чи порушення обмежень розкладу. Див. також загальний резерв, критичний шлях, операція, близька до критичної та шлях, близький до критичного.
Віха (Milestone)Визначна точка або подія в проєкті, програмі чи портфелі.
Власник Ризику (Risk Owner)Особа, відповідальна за спостереження за ризиком, а також вибір та втілення стратегії реагування на цей ризик.
Ворота Фази (Phase Gate)Перегляд в кінці фази, в якому приймають рішення про перехід до наступної фази, продовження зі змінами або завершення проєкту чи програми. Див. також фаза проєкту.
Вплив Ризиків (Risk Exposure)Сукупний показник потенційного впливу всіх ризиків у будь-який заданий момент часу в проєкті, програмі чи портфелі.
Вторинний Ризик (Secondary Risk)Ризик, що виникає як прямий результат здійснення реагування на ризик. Див. також залишковий ризик.
Вузол (Node)Точка, в якій лінії залежності з’єднуються на мережевій діаграмі розкладу. Див. також метод діаграм передування (PDM) і мережева діаграма розкладу проєкту.

Д

Декомпозиція (Decomposition)Техніка, яку використовують для ділення та поділу обсягу проєкту та доробків на менші, більш керовані частини.
Дискретні Трудовитрати (Discrete Effort)Операція, яку можна планувати і вимірювати і яка дає конкретний результат. [Примітка: Дискретні трудовитрати – це один із трьох типів Управління Здобутою Цінностю (EVM), який використовують для вимірювання результатів роботи]. Див. також розподілені трудовитрати та рівень трудовитрат.
Діаграма Ґанта (Gantt Chart)Діаграма, що містить календарний план робіт, на якому задачі відображають вертикально, дати вказують горизонтально, а тривалість операцій відображають у вигляді горизонтальних смуг, які розміщують відповідно до дат початку та закінчення.
Доробок (Deliverable)Будь-який унікальний та такий, що може бути перевірений, продукт, результат або здатність надавати послугу, що виробляється для завершення процесу, фази або проєкту.

Ж

Життєвий Цикл Продукту (Product Life Cycle)Серії фаз, які відображають еволюцію продукту, від концепції через поставку, зростання, зрілість та вихід з ринку. Див. також життєвий цикл проєкту.
Життєвий Цикл Проєкту (Project Life Cycle)Серії фаз, через які проходить проєкт від його початку до завершення. Див. також життєвий цикл продукту.

З

Загальний Резерв (Total Float)Кількість часу, на яку можна відтермінувати чи продовжити операцію від дати раннього початку без відтермінування дати завершення проєкту чи порушення обмежень розкладу. Див. також вільний резерв, критичний шлях, операція, близька до критичної та шлях, близький до критичного.
Загроза (Threat)Ризик, що мав би негативний вплив на одну або більше цілей проєкту. Див. також обставина, нагода та ризик.
Залишковий Ризик (Residual Risk)Ризик, який залишається після того, як реагування на ризик було здійснено. Див. також вторинний ризик.
Запит На Зміну (Change Request)Формальна пропозиція внести зміни до документа, доробка або базового плану.
Запланована Цінність (PV, Planned Value)Затверджений бюджет робіт, що мають бути виконані згідно з розкладом. Див. також фактична вартість (AC), бюджет по завершенні (BAC), здобута цінність (EV), оцінка по завершенні (EAC) та оцінка до завершення (ETC).
Запобіжна Дія (Preventive Action)Операція, спрямована на забезпечення відповідності майбутнього виконання проєкту до плану управління проєктом. Див. також корегуюча дія.
Засвоєні Уроки (Lessons Learned)Знання, отримані упродовж проєкту, які показують, як діяли (або як слід діяти) щодо проєктних подій з метою вдосконалення виконання в майбутньому.
Затримка (Lag)Кількість часу, на яку послідовна операція буде відтермінована через попередню операцію. Див. також випередження.
Звітна Дата (Data Date)Момент часу, в який документують статус проєкту.
Зворотній Прохід (Backward Pass)У методі критичного шляху, техніка розрахунку пізнього початку та пізнього завершення за допомогою аналізу моделі розкладу в зворотньому порядку від дати закінчення проєкту.
Згладжування Ресурсів (Resource Smoothing)Техніка оптимізації ресурсів, в якій використовують вільний та загальний резерв без впливу на критичний шлях. Див. також вирівнювання ресурсів та техніка оптимізації ресурсів.
Здобута Цінність (EV, Earned Value)Показник виконання робіт, виражений як затверджений бюджет цих робіт. Див. також фактична вартість (AC), бюджет по завершенні (BAC), оцінка по завершенні (EAC), оцінка до завершення (ETC) та запланована цінність (PV).
Злиття Шляхів (Path Convergence)Зв’язок між операціями, коли запланована операція має більше однієї попередньої операції. Див. також розбіжність шляхів, попередня операція та послідовна операція.
Зрілість Організаційного Управління Проєктами (Organizational Project Management Maturity)Рівень здатності організації забезпечити бажаний стратегічний результат у передбачуваний, контрольований та надійний спосіб.

І

Ідентифікатор Операції (Activity Identifier)Унікальне буквенно-цифрове значення, надане операції, яке використовують з метою відрізнити певну операцію від інших операцій. Див. також код операції та назва операції.
Ієрархічна Структура Організації (Organizational Breakdown Structure)Ієрархічне представлення організації проєкту, яке ілюструє взаємозв’язок між операціями проєкту та підрозділами організації, які будуть виконувати ці операції. Див. також ієрархічна структура ресурсів, ієрархічна структура ризиків та ієрархічна структура робіт (WBS).
Ієрархічна Структура Ресурсів (Resource Breakdown Structure)Ієрархічне представлення ресурсів за категоріями та типами. Див. також ієрархічна структура організації, ієрархічна структура ризиків та ієрархічна структура робіт (WBS).
Ієрархічна Структура Ризиків (Risk Breakdown Structure)Ієрархічне представлення потенційних джерел ризиків. Див. також ієрархічна структура організації, ієрархічна структура ресурсів та ієрархічна структура робіт (WBS).
Ієрархічна Структура Робіт (WBS, Work Breakdown Structure)Ієрархічна декомпозиція всього обсягу робіт, який команда проєкту повинна виконати для досягнення цілей проєкту та створення необхідних доробків. Див. також ієрархічна структура організації, ієрархічна структура ресурсів, ієрархічна структура ризиків та словник ієрархічної структури робіт.
Індекс Виконання Вартості (CPI, Cost Performance Index)Показник ефективності використання ресурсів бюджету, що обчислюють як відношення здобутої цінності (EV) до фактичної вартості (AC). Див. також індекс виконання розкладу (SPI).
Індекс Виконання Розкладу (SPI, Schedule Performance Index)Показник ефективності дотримання розкладу, що обчислюють як відношення здобутої цінності (EV) до запланованої цінності (PV). Див. також індекс виконання вартості (CPI).
Індекс Продуктивності До Завершення (TCPI, To-Complete Performance Index)Показник ефективності виконання вартості з використанням ресурсів, що залишились, необхідної для досягнення визначеної управлінської мети. Його обчислюють як відношення вартості робіт, що залишились, до частки бюджету, яка залишилась. Див. також фактична вартість (AC), бюджет по завершенні (BAC), здобута цінність (EV) та оцінка по завершенні (EAC).

К

Календар Проєкту (Project Calendar)Календар, що визначає робочі дні та зміни, доступні для запланованих операцій.
Календар Ресурсу (Resource Calendar)Календар, що визначає робочі дні та зміни, протягом яких доступний певний ресурс.
Категорія Ризиків (Risk Category)Група потенційних причин ризику.
Керівник Портфелів (Portfolio Manager)Особа або група осіб, призначені організацією-виконавцем для створення, балансування, моніторингу та контролю компонентів портфеля для досягнення стратегічних бізнес-цілей. Див. також керівник програм та керівник проєктів.
Керівник Програм (Program Manager)Особа, уповноважена організацією-виконавцем керувати командою або командами, які відповідальні за досягнення цілей програми. Див. також керівник портфелів та керівник проєктів.
Керівник Проєктів (Project Manager)Особа, призначена виконавчою організацією керувати командою, яка відповідальна за досягнення цілей проєкту. Див. також керівник портфелів та керівник програм.
Код Операції (Activity Code)Буквенно-цифрове значення, надане кожній операції, що вможливлює їх класифікування, сортування й фільтрування. Див. також ідентифікатор операції та назва операції.
Коди Обліку (Code Of Accounts)Система нумерації для унікального позначення кожного компоненту ієрархічної структури робіт.
Контроль За Змінами (Change Control)Процес, за допомогою якого ідентифікують, документують, затверджують або відхиляють модифікації документів, доробків або базових планів, пов’язаних із проєктом. Див. також рада контролю за змінами та система контролю за змінами.
Контрольний Рахунок (Control Account)Пункт управлінського контролю, на якому дані щодо обсягу, бюджету, фактичної вартості та розкладу інтегрують та порівнюють з здобутою цінністю для вимірювання виконання проєкту.
Корегуюча Дія (Corrective Action)Операція, спрямована на відновлення відповідності реального виконання з планом управління проєктом. Див. також запобіжна дія.
Критерії Прийняття (Acceptance Criteria)Набір умов, які мають бути виконані перед прийняттям доробків. Див. також доробок та вимога.
Критичний Шлях (Critical Path)Послідовність операцій, яка відображає найдовший шлях для проєкту, який визначає його найменшу можливу тривалість. Див. також операція критичного шляху і метод критичного шляху.

М

Матриця Відповідальності (RAM, Responsibility Assignment Matrix)Таблиця, що показує, за якими проєктними ресурсами закріплений кожен з пакетів робіт.
Матриця Імовірності Та Впливу (Probability And Impact Matrix)Сітка для відображення імовірності настання кожного ризику та його впливу на цілі проєкту у разі його настання. Див. також ризик.
Матриця Простежуваності Вимог (Requirements Traceability Matrix)Таблиця, що пов’язує вимоги до продукту від їх походження до доробків, які їх задовільняють.
Матрична Організація (Matrix Organization)Організаційна структура, в якій керівник проєкту тимчасово розділяє із функційним керівником повноваження призначати роботу та використовувати ресурси. Див. також функційна організація та проєктна організація.
Мережева Діаграма Розкладу Проєкту (Project Schedule Network Diagram)Графічне зображення логічних зв’язків між операціями розкладу проєкту. Див. також вузол і метод діаграм передування (PDM).
Мережева Логіка (Network Logic)Усі залежності між операціями в мережевій діаграмі розкладу проєкту. Див. також раннє завершення, ранній початок, пізнє завершення, пізній початок та мережевий шлях.
Мережевий Шлях (Network Path)Послідовність операцій, об’єднаних логічними зв’язками в мережеву діаграму розкладу проєкту. Див. також раннє завершення, ранній початок, пізнє завершення, пізній початок і мережева логіка.
Метод Діаграм Передування (PDM, Precedence Diagramming Method)Техніка побудови моделі розкладу, в якій операції представлені окремими вузлами та графічно поєднані між собою одним чи більше логічними зв’язками з метою зображення послідовності, у якій операції будуть виконані. Див. також вузол та мережева діаграма розкладу проєкту.
Метод Зважених Віх (Weighted Milestone Method)Метод оцінки здобутої цінності, в якому бюджетну вартість пакету робіт поділяють на вимірювані сегменти, кожен з яких закінчується віхою, якій присвоюють зважену бюджетну вартість. Див. також метод фіксованої формули.
Метод Критичного Ланцюга (Critical Chain Method)Метод створення розкладу, який дозволяє команді проєкту додавати буфери на будь-якому шляху в розкладі проєкту для врахування ресурсних обмежень та невизначеностей проєкту.
Метод Критичного Шляху (Critical Path Method)Метод, який використовують для оцінки мінімальної тривалості проєкту та визначення рівня гнучкості у створенні розкладу на шляхах логічної мережі в межах моделі розкладу. Див. також критичний шлях і операція критичного шляху.
Метод Фіксованої Формули (Fixed Formula Method)Метод оцінки здобутої цінності, в якому певний відсоток бюджетної вартості пакету робіт приписують на його початкову віху, а решту приписують, коли пакет робіт виконано. Див. також метод зважених віх.
Модель Розкладу (Schedule Model)Зображення плану виконання операцій проєкту включно з тривалістю, взаємозалежностями та іншою інформацією стосовно планування, що використовують для побудови розкладу проєкту разом з іншими артефактами розкладу. Див. також аналіз моделі розкладу.

Н

Нагода (Opportunity)Ризик, що мав би позитивний вплив на одну або більше цілей проєкту. Див. також обставина, ризик та загроза.
Назва Операції (Activity Label)Фраза, що називає та описує операцію. Див. також код операції та ідентифікатор операції.
Найімовірніша Тривалість (Most Likely Duration)Оцінка найбільш імовірної тривалості операції з урахуванням всіх відомих змінних, які можуть вплинути на її виконання. Див. також оптимістична тривалість і песимістична тривалість.

О

Обмеження (Constraint)Фактор, який обмежує способи управління проєктом, програмою, портфелем або процесом.
Обставина (Issue)Поточна умова чи ситуація, яка може мати вплив на цілі проєкту.
Обсяг Проєкту (Project Scope)Робота, яку виконують для поставки продукту, послуги або результату з вказаними характеристиками та функціями.
Обхідне Рішення (Workaround)Негайна та тимчасова реакція на обставину, реагування на яку не було заплановане або було неефективним. Див. також пом’якшення ризику.
Операція (Activity)Окрема, чітка, запланована частина роботи, яку виконують в ході проєкту.
Операція Критичного Шляху (Critical Path Activity)Будь-яка операція на критичному шляху в розкладі проєкту. Див. також критичний шлях і метод критичного шляху.
Операція, Близька До Критичної (Near-Critical Activity)Операція з малим, згідно з експертною оцінкою, загальним резервом. Див. також критичний шлях, вільний резерв, шлях, близький до критичного і загальний резерв.
Оптимістична Тривалість (Optimistic Duration)Оцінка найкоротшої тривалості операції з урахуванням всіх відомих змінних, які можуть вплинути на її виконання. Див. також найімовірніша тривалість і песимістична тривалість.
Організаційний Рушій (Organizational Enabler)Структурна, культурна, технологічна чи кадрова практика, яку організація-виконавець може використовувати для досягнення стратегічних цілей. Див. також управління проєктами в організації.
Організація-Виконавець (Performing Organization)Підприємство, персонал якого безпосередньо залучений до виконання робіт проєкту чи програми.
Офіс Управління Програмами (Program Management Office)структура управління, що стандартизує пов’язані з програмами процеси врядування та сприяє обміну ресурсами, методологіями, інструментами та техніками. Див. також офіс управління проєктами.
Офіс Управління Проєктами (Project Management Office)Структура управління, що стандартизує пов’язані з проєктами процеси врядування та сприяє обміну ресурсами, методологіями, інструментами та техніками. Див. також офіс управління програмами.
Оцінка До Завершення (ETC, Estimate To Complete)Прогноз вартості тих робіт проєкту, що залишились. Див. також фактична вартість (AC), бюджет по завершенні (BAC), здобута цінність (EV), оцінка по завершенні (EAC) та запланована цінність (PV).
Оцінка За Аналогами (Analogous Estimating)Техніка оцінки тривалості або вартості операції або проєкту на основі історичних даних про схожі операцію чи проєкт. Див. також оцінка знизу вгору, оцінка за параметрами, техніка оцінки та перегляду програми (PERT) і оцінка за трьома точками.
Оцінка За Параметрами (Parametric Estimating)Техніка оцінювання з використанням алгоритму для розрахунку вартості чи тривалості на основі історичних даних та параметрів проєкту. Див. також оцінка за аналогами, оцінка знизу вгору, техніка оцінки та перегляду програми (PERT) і оцінка за трьома точками.
Оцінка За Трьома Точками (Three-Point Estimating)Техніка оцінки вартості або тривалості на основі середнього арифметичного або середнього зваженого оптимістичної, песимістичної та найімовірнішої оцінок за наявності невизначеності в оцінках окремої операції. Див. також оцінка за аналогами, оцінка знизу вгору, оцінка за параметрами і техніка оцінки та перегляду програми (PERT).
Оцінка Знизу Вгору (Bottom-Up Estimating)Метод оцінки тривалості чи вартості проєкту за допомогою додавання оцінок компонентів нижчого рівня в ієрархічній структурі робіт (WBS). Див. також оцінка за аналогами, оцінка за параметрами, техніка оцінки та перегляду програми (PERT) і оцінка за трьома точками.
Оцінка По Завершенні (EAC, Estimate At Completion)Прогноз вартості всіх робіт на момент завершення, що обчислюють як суму фактичної вартості (AC) та оцінки до завершення (ETC). Див. також фактична вартість (AC), бюджет по завершенні (BAC), здобута цінність (EV), оцінка до завершення (ETC) та запланована цінність (PV).

П

Пакет Робіт (Work Package)Роботи, визначені на найнижчому рівні ієрархічної структури робіт, для яких здійснюють оцінку та управління вартістю та тривалістю.
Передача Ризику (Risk Transference)Стратегія реагування на відомий ризик, яка передбачає передачу наслідків настання загрози, разом із відповідальністю за реагування третій стороні. Див. також прийняття ризику, посилення ризику, пом’якшення ризику, використання ризику, уникнення ризику та розподіл ризику.
Песимістична Тривалість (Pessimistic Duration)Оцінка найдовшої тривалості операції з урахуванням всіх відомих змінних, які можуть вплинути на її виконання. Див. також найімовірніша тривалість і оптимістична тривалість.
Підсумкова Операція (Summary Activity)Група пов’язаних між собою запланованих операцій, які об’єднують та зображують як одну операцію. Див. також попередня операція та послідовна операція.
Пізнє Завершення (Late Finish Date)В методі критичного шляху, найпізніший можливий момент часу, коли незавершені частини операції в розкладі можуть завершитись, базуючись на логіці мережі розкладу, даті завершення проєкту та будь-яких обмеженнях розкладу. Див. також раннє завершення, ранній початок, пізній початок та аналіз мережі розкладу.
Пізній Початок (Late Start Date)В методі критичного шляху, найпізніший можливий момент часу, коли незавершені частини операції в розкладі можуть початись, базуючись на логіці мережі розкладу, даті завершення проєкту та будь-яких обмеженнях розкладу. Див. також раннє завершення, пізнє завершення, ранній початок та аналіз мережі розкладу.
План Забезпечення Персоналом (Staffing Management Plan)Складова частина плану управління ресурсами, що визначає коли, яким чином і на який строк члени команди приєднуються до проєкту. Див. також план управління ресурсами.
План Залучення Стейкхолдерів (Stakeholder Engagement Plan)Складова частина плану управління проєктом або плану управління програмою, що визначає стратегії та дії, необхідні для результативного залучення стейкхолдерів у процеси прийняття рішень та виконання проєкту чи програми. Див. також план управління проєктом.
План Управління Вартістю (Cost Management Plan)Складова частина плану управління проєктом або плану управління програмою, що визначає засоби планування, структурування та контролю вартості проєкту. Див. також план управління проєктом.
План Управління Вимогами (Requirements Management Plan)Складова частина плану управління проєктом або плану управління програмою, що визначає способи аналізу, документування та управління вимогами. Див. також план управління проєктом.
План Управління Закупівлями (Procurement Management Plan)Складова частина плану управління проєктом або плану управління програмою, що визначає порядок придбання товарів та послуг за межами організації-виконавця проєкту. Див. також план управління проєктом.
План Управління Комунікаціями (Communications Management Plan)Складова частина плану управління проєктом, плану управління програмою чи плану управління портфелем, що визначає яким чином, коли і ким інформація буде передана та поширена. Див. також план управління проєктом.
План Управління Обсягом (Scope Management Plan)Складова частина плану управління проєктом чи плану управління програмою, що визначає способи визначення, розробки, відстежування, контролю та перевірки обсягу. Див. також план управління проєктом.
План Управління Портфелем (Portfolio Management Plan)Документ, який визначає засоби організації, моніторингу та контролю портфеля. Див. також план управління програмою та план управління проєктом.
План Управління Програмою (Program Management Plan)Документ, який інтегрує підрядні плани програми та встановлює контроль за управлінням та загальний план інтеграції та управління окремими складовими частинами програми. Див. також план управління портфелем та план управління проєктом.
План Управління Проєктом (Project Management Plan)Документ, що описує як буде здійснюватися виконання, моніторинг і контроль та закриття проєкту. Див. також план управління портфелем, план управління програмою, план управління комунікаціями, план управління вартістю, план управління ресурсами та план забезпечення персоналом.
План Управління Ресурсами (Resource Management Plan)Складова частина плану управління проєктом або плану управління програмою, що визначає порядок надбання, розподілення, відстежування та контролю за ресурсами проєкту. Див. також план управління проєктом та план забезпечення персоналом.
План Управління Ризиками (Risk Management Plan)Складова частина плану управління проєктом, плану управління програмою чи плану управління портфелем, що описує як операції з управління ризиками будуть впорядковані та здійснені. Див. також план управління проєктом.
План Управління Розкладом (Schedule Management Plan)Складова частина плану управління проєктом чи плану управління програмою, що встановлює критерії та операції щодо розробки, відстежування та контролю за розкладом. Див. також план управління проєктом.
План Управління Якістю (Quality Management Plan)Складова частина плану управління проєктом або плану управління програмою, що визначає спосіб впровадження політик, процедур та настанов організації задля досягнення мети щодо якості. Див. також план управління проєктом.
Планування Методом Хвилі, Що Набігає (Rolling Wave Planning)Техніка ітеративного планування, в якій роботу, що має бути завершена найближчим часом, планують детально, в той час як роботу віддаленого майбутнього планують з меншим рівнем деталізації.
Пом’якшення Ризику (Risk Mitigation)Стратегія реагування на відомий ризик, яка передбачає мінімізацію можливості настання чи впливу загрози на проєкт. Див. також прийняття ризику, посилення визику, використання ризику, уникнення ризику, розподіл ризику та передача ризику.
Попередня Операція (Predecessor Activity)Операція, яка логічно передує залежній операції в розкладі. Див. також послідовна операція та підсумкова операція.
Поріг Ризику (Risk Threshold)Показник прийнятного відхилення від цілей проєкту, що відображає апетит до ризику організації та стейкхолдерів. Див. також апетит до ризику та толерантність до ризику.
Портфель (Portfolio)Проєкти, програми, підрядні портфелі та операції, якими управляють як групою для досягнення стратегічних цілей. Див. також програма і проєкт.
Посилення Ризику (Risk Enhancement)Стратегія реагування на відомий ризик, яка передбачає збільшення імовірності настання чи позитивного впливу нагоди. Див. також прийняття ризику, уникнення ризику, використання ризику, пом’якшення ризику, розподіл ризику та передача ризику.
Послідовна Операція (Successor Activity)Залежна операція, яка логічно слідує за іншою операцією в розкладі. Див. також попередня операція та підсумкова операція.
Прийняття Ризику (Risk Acceptance)Стратегія реагування на відомий ризик, яка полягає у тому, що команда проєкту вирішує не здійснювати жодних пов’язаних із ризиком дій допоки цей ризик не настане. Див. також уникнення ризику, посилення ризику, використання ризику, пом’якшення ризику, розподіл ризику та передача ризику.
Припущення (Assumption)Фактор у процесі планування, який вважають істинним, реальним або достовірним, без доказів або демонстрації.
Програма (Program)Пов’язані проєкти, субпрограми та операції програм, якими скоординовано управляють для досягнення переваг, недоступних при індивідуальному управлінні ними.
Прогресивна Деталізація (Progressive Elaboration)Ітераційний процес зростання рівня деталізації плану управління проєктом по мірі того, як більший обсяг інформації та точніші оцінки стають доступними.
Проєкт (Project)Тимчасова діяльність, спрямована на створення унікального продукту, послуги або результату. Див. також портфель та програма.
Проєктна Організація (Projectized Organization)Організаційна структура, в якій керівник проєкту має повноваження призначати роботу та використовувати ресурси. Див. також функційна організація та матрична організація.
Прямий Прохід (Forward Pass)У методі критичного шляху, техніка розрахунку раннього початку та раннього завершення за допомогою аналізу моделі розкладу від дати початку проєкту або від заданого моменту у часі. Див. також зворотній прохід.

Р

Рада Контролю За Змінами (Change Control Board)Формально зафіксована група, відповідальна за перегляд, оцінку, затвердження, затримку або відхилення змін до проєкту, а також за запис та повідомлення таких рішень. Див. також контроль за змінами та система контролю за змінами.
Раннє Завершення (Early Finish Date)В методі критичного шляху, найраніший можливий момент часу, коли незавершені частини операції в розкладі можуть завершитись, базуючись на логіці мережі розкладу, звітній даті та будь-яких обмеженнях розкладу. Див. також ранній початок, пізній початок, пізнє завершення та аналіз мережі розкладу.
Ранній Початок (Early Start Date)В методі критичного шляху, найраніший можливий момент часу, коли незавершені частини операції в розкладі можуть початись, базуючись на логіці мережі розкладу, звітній даті та будь-яких обмеженнях розкладу. Див. також раннє завершення, пізній початок, пізнє завершення та аналіз мережі розкладу.
Реєстр Ризиків (Risk Register)Артефакт, у якому зберігаються результати виконання процесів управління ризиками.
Резерв На Реагування (Contingency Reserve)Час чи гроші, які закладено у базовий розклад чи базову вартість відповідно, на відомі ризики з активною стратегією реагування. Див. також управлінський резерв та бюджет проєкту.
Резервний План (Contingency Plan)Документ, який описує можливі дії команди проєкту у разі настання заздалегідь визначеної тригерної умови.
Ризик (Risk)Імовірна подія або умова, що у разі настання матиме позитивний чи негативний вплив на одну чи більше цілей проєкту. Див. також обставина, нагода та загроза.
Рівень Трудовитрат (Level Of Effort)Операція, яка не дає визначених кінцевих продуктів і яку вимірюють кількістю часу.
Розбіжність Шляхів (Path Divergence)Зв’язок між операціями, коли запланована операція має більше однієї послідовної операції. Див. також злиття шляхів, попередня операція та послідовна операція.
Розклад Віх (Milestone Schedule)Тип розкладу, в якому представлено віхи із запланованими датами.
Розклад Проєкту (Project Schedule)Результат моделювання розкладу, який представляє пов’язані операції з плановими датами, тривалістю, віхами та ресурсами.
Розповзання Обсягу (Scope Creep)Неконтрольоване розширення обсягу продукту або проєкту без адаптації часу, вартості та ресурсів.
Розподіл Ризику (Risk Sharing)Стратегія реагування на відомий ризик, яка полягає в тому, що команда проєкту розділяє володіння нагодою з третьою стороною, яка може краще скористатись цією нагодою. Див. також прийняття ризику, посилення ризику, використання ризику, уникнення ризику, пом’якшення ризику та передача ризику.
Розподілені Трудовитрати (Apportioned Effort)Операція, щодо якої зусилля розподіляють пропорційно між певними дискретними задачами та яка не може бути розподілена на дискретні задачі. [Примітка: Розподілені трудовитрати – це один з трьох типів Управління Здобутою Цінностю (EVM), які використовують для вимірювання результатів роботи]. Див. також дискретні трудовитрати та рівень трудовитрат.

С

Система Контролю За Змінами (Change Control System)Набір процедур, що описують, як здійснюють управління та контроль за змінами у доробках та документації проєкту. Див. також контроль за змінами та рада контролю за змінами.
Система Управління Конфігурацією (Configuration Management System)Набір процедур, які використовують для відстежування артефактів проєкту, та контролю за змінами у цих артефактах.
Словник Ієрархічної Структури Робіт (WBS Dictionary)Документ, який містить детальну інформацію про доробки, операції та розклад щодо кожного компонента ієрархічної структури робіт. Див. також ієрархічна структура робіт (WBS).
Спонсор (Sponsor)Особа або група осіб, які надають ресурси та підтримку проєкту, програмі або портфелю та несуть відповідальність за досягнення успіху. Див. також стейкхолдер.
Старт-Старт (Start-To-Start)Логічний зв’язок, у якому послідовна операція не може початись, поки не почалась попередня операція. Див. також фініш-фініш, фініш-старт, старт-фініш та логічний зв’язок.
Старт-Фініш (Start-To-Finish)Логічний зв’язок, у якому послідовна операція не може завершитись, поки не почалась попередня операція. Див. також фініш-фініш, фініш-старт, старт-старт та логічний зв’язок.
Статут Портфеля (Portfolio Charter)виданий спонсором документ, що санкціонує та визначає структуру портфеля та пов’язує портфель зі стратегічними цілями організації. Див. також статут програми та статут проєкту.
Статут Програми (Program Charter)виданий спонсором документ, що уповноважує команду управління програмою використовувати організаційні ресурси для виконання програми та пов’язує програму зі стратегічними цілями організації. Див. також статут портфеля та статут проєкту.
Статут Проєкту (Project Charter)Виданий ініціатором проєкту або спонсором документ, що формально санкціонує існування проєкту та надає керівнику проєкту повноваження використовувати ресурси організації для операцій проєкту. Див. також статут портфеля та статут програми.
Стейкхолдер (Stakeholder)Особа, група осіб або організація, які можуть впливати, перебувати під впливом або вважати себе під дією впливу рішення, події або результату проєкту, програми або портфеля. Див. також спонсор.
Стиснення (Crashing)Техніка ущільнення розкладу, яку використовують для скорочення термінів виконання робіт з найменшими додатковими витратами шляхом додавання ресурсів. Див. також швидкий прохід та ущільнення розкладу.

Т

Техніка Оптимізації Ресурсів (Resource Optimization Technique)Техніка, в якій коригуються дати початку та завершення операції задля рівномірного розподілу ресурсів відносно наявних постачань. Див. також вирівнювання ресурсів та згладжування ресурсів.
Техніка Оцінки Та Перегляду Програми (PERT, Program Evaluation And Review Technique)Техніка оцінки тривалості проєкту за допомогою середнього зваженого значення оптимістичної, песимістичної та найімовірнішої тривалостей операції за наявності невизначеності в оцінках окремої операції. Див. також оцінка за аналогами, оцінка знизу вгору, оцінка за параметрами і оцінка за трьома точками.
Толерантність До Ризиків (Risk Tolerance)Ступінь невизначеності, якому готові протистояти організація чи особа. Див. також апетит до ризику та поріг ризику.
Тривалість (Duration)Загальна кількість робочих періодів, необхідних для завершення операції або компоненту ієрархічної структури робіт, виражена в годинах, днях чи тижнях. Див. також трудовитрати.
Тригерна Умова (Trigger Condition)Подія або ситуація, яка вказує на те, що ризик ось-ось настане.
Трудовитрати (Effort)Кількість одиниць робочої сили, необхідних для виконання запланованої операції або компонента ієрархічної структури робіт, що зазвичай виражені в годинах, днях або тижнях. Див. також тривалість.

У

Уникнення Ризику (Risk Avoidance)Стратегія реагування на відомий ризик, яка передбачає унеможливлення настання ризику чи повне нівелювання його впливу на проєкт. Див. також прийняття ризику, посилення ризику, використання ризику, пом’якшення ризику, розподіл ризику та передача ризику.
Управління Здобутою Цінністю (EVM, Earned Value Management)Методологія, яка об’єднує вимірювання обсягу, розкладу та ресурсів задля оцінки виконання та прогресу проєкту.
Управління Портфелями (Portfolio Management)Централізоване управління одним або декількома портфелями з метою досягнення стратегічних цілей. Див. також управління програмами та управління проєктами.
Управління Програмами (Program Management)Застосування знань, умінь і принципів до програми для досягнення цілей програми й отримання переваг та контролю, недоступних при індивідуальному управлінні компонентами програми. Див. також управління портфелями та управління проєктами.
Управління Проєктами (Project Management)Застосування знань, умінь, інструментів і технік до операцій проєкту для відповідності вимогам проєкту. Див. також управління портфелями та управління програмами.
Управління Проєктами В Організації (Organizational Project Management)Структура, в якій управління портфелями, програмами та проєктами інтегровані з організаційними рушіями для досягнення стратегічних цілей. Див. також організаційний рушій.
Управлінський Резерв (Management Reserve)Час чи гроші, які керівництво резервує додатково до базового розкладу чи базової вартості і використовує для непередбачених робіт, що входять до обсягу проєкту. Див. також резерв на реагування та бюджет проєкту.
Ущільнення Розкладу (Schedule Compression)Техніка скорочення тривалості розкладу без зменшення обсягу проєкту. Див. також стиснення та швидкий прохід.

Ф

Фаза Проєкту (Project Phase)Сукупність логічно пов’язаних операцій проєкту, яка увінчується отриманням одного або декількох доробків. Див. також ворота фази.
Фактична Вартість (AC, Actual Cost)Витрати, що були здійснені для виконання операції за певний проміжок часу. Див. також бюджет по завершенні (BAC), здобута цінність (EV), оцінка по завершенні (EAC), оцінка до завершення (ETC) та запланована цінність (PV).
Фактори Середовища Підприємства (Enterprise Environmental Factors)Умови, які є поза межами контролю команди, і які впливають, обмежують чи спрямовують проєкт, програму або портфель.
Фініш-Старт (Finish-To-Start)Логічний зв’язок, у якому послідовна операція не може початись, поки не завершилась попередня операція. Див. також фініш-фініш, старт-фініш, старт-старт та логічний зв’язок.
Фініш-Фініш (Finish-To-Finish)Логічний зв’язок, у якому послідовна операція не може завершитись, поки не завершилась попередня операція. Див. також фініш-старт, старт-фініш, старт-старт та логічний зв’язок.
Функційна Організація (Functional Organization)Організаційна структура, в якій персонал згрупований за напрямами спеціалізації, та керівник проєкту має обмежені повноваження призначати роботу та використовувати ресурси. Див. також матрична організація та проєктна організація.

Ш

Швидкий Прохід (Fast Tracking)Техніка ущільнення розкладу, за якою операції чи фази, які за нормальних обставин виконують послідовно, виконують паралельно принаймні протягом частини їхньої тривалості. Див. також стиснення та ущільнення розкладу.
Шлях, Близький До Критичного (Near-Critical Path)Послідовність операцій з малим резервом, після використання якого вона стає послідовністю на критичному шляху проєкту. Див. також критичний шлях, вільний резерв, операція, близька до критичної і загальний резерв.

Made with